Schopný autor tvoří, neschopný poučuje. (George Bernard Shaw)

Tajemstvím úspěchu je účelná vytrvalost. (Benjamin Disraeli)

People die but legends live forever. (Tupac Amaru Shakur)

If you can make it through the night, there’s a brighter day. (Tupac Amaru Shakur)

Don't get mad at me for being the best of what I was created to be. (Kevin Gates)

Neúspěch je klíčem k úspěchu. Každá chyba náš něčemu naučí. (Morihei Ueshiba)

Pořádný úspěch máme teprve tehdy, když nám ho musí pochválit i závistivci. (François de la Rochefoucauld)

A vision without action is merely a dream. (Kevin Gates)

Člověk sám nemá přátele, jen jeho úspěch je má. (Napoleon Bonaparte)

Slider

Stanovy MARI Records z.s.

IČO: 01440691 

I.

Úvodní ustanovení
Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

1. Zakladatelé – členové přípravného výboru se dohodli na založení spolku s názvem „MARI Records z.s.“ (dále jen „spolek“) a přijali tyto stanovy:
2. Sídlem spolku je Ústí nad Labem, Ústí nad Labem – Bukov, Na Kohoutě 787/6, PSČ 400 10
3. Spolek je založen za účelem sdružování fyzických a právnických osob, které spojuje zájem o kulturní rozvoj mladých lidí nejen v Ústeckém regionu.
4. Spolek může působit na celém území České republiky.
5. Spolek je samostatnou právnickou osobou a je proto oprávněn jednat v právních vztazích svým jménem a má svou majetkovou odpovědnost. Je organizačně i jinak nezávislý na orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných spolcích a iniciativách, spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.

II.
Cíl činnosti a způsob jeho dosahování

Cílem spolku je vytvoření podmínek pro realizaci a prezentaci uměleckých aktivit na území České republiky. Důraz je kladen především na rozvoj neprofesionálních aktivit mladých hudebníků, kteří svou činností rozvíjejí kulturní život regionu, estetickou tvořivost a podporují občanskou sounáležitost.
Posláním sdružení je podpora rozvoje kulturních a uměleckých aktivit v regionu a tím přispění ke zlepšení kvality života a porozumění mezi lidmi.
Svého cíle a poslání hodlá spolek dosahovat především těmito aktivitami:
a) vytvořením prostoru pro neprofesionální tvorbu mladých umělců a podporou realizace uměleckých děl,
b) podporou prezentace uměleckých děl,
c) organizováním hudebních a kulturních akcí,
d) kooperací s jinými společnostmi a spolky mající za svůj cíl rozvoj kultury nejen v Ústeckém kraji,
e) výrobou tiskovin, audio a video materiálu, osvětou,
f) jinými obecně prospěšnými činnostmi.

  •  Shora definovaného cíle činnosti spolek dosahuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

  •  Sdružení je založeno za jiným účelem než podnikáním.

III.
Členství

1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let. Členem spolku může být také právnická osoba. Obsahem členství jsou členská práva a povinnosti.

2. Členství ve sdružení vzniká rozhodnutím rady sdružení na základě písemného projevu vůle člena směřujícího ke vzniku členství ve sdružení (přihlášky). Členství členů přípravného výboru sdružení ve sdružení vzniká dnem vzniku sdružení.
3. Členství ve sdružení zaniká:
a) vystoupením ze sdružení, čímž se pro účely těchto stanov rozumí písemný projev vůle člena směřující k zániku jeho členství ve sdružení. Není-li v tomto projevu vůle stanoveno jinak, jeho členství končí dnem jeho doručení sdružení,
b) vyloučením, a to pro porušení povinností člena sdružení podle těchto stanov a podle obecně závazných právních předpisů, pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů sdružení,
c) zánikem sdružení,
d) smrtí člena.
4. Člen sdružení je oprávněn zejména:
a) účastnit se jako dobrovolný spolupracovník činnosti sdružení,
b) účastnit se za podmínek stanovených těmito stanovami činností orgánů sdružení a podílet se tak na spolurozhodování o záležitostech sdružení, a to s aktivním a pasivním hlasovacím právem. Aktivním a pasivním hlasovacím právem se rozumí právo hlasovat o návrhu jiného a nechat hlasovat o návrhu vlastním,
c) vyjadřovat se k činnosti sdružení a vyžadovat k svým připomínkám a návrhům stanoviska orgánů sdružení.
5. Člen sdružení je povinen zejména:
a) respektovat rozhodnutí orgánů sdružení,
b) respektovat tyto stanovy, jiná pravidla a obyčeje sdružení,
c) chovat se k ostatním členům sdružení i všem ostatním osobám podle uznávaných etických norem s úctou a jako rovný k rovnému bez ohledu na rozdíly věku, vzdělání, příslušnosti k národnímu, státnímu a politickému společenství a náboženskému přesvědčení.

IV.
Orgány sdružení

1. Sdružení rozhoduje o svých záležitostech a navenek prostřednictvím svých orgánů podle těchto stanov.
2. Členská schůze, kterou tvoří všichni členové sdružení, je nejvyšším orgánem sdružení. Do její výlučné působnosti náleží:
a) změny těchto stanov,
b) rozhodování o rozpuštění sdružení nebo o jeho sloučení s jiným sdružením,
c) volba a odvolávání Rady sdružení,
d) rozhodování o vyloučení člena sdružení,
e) schvalování roční účetní uzávěrky sdružení,
f) schvalování výročních zpráv o činnosti jiných orgánů sdružení a profesionálního aparátu sdružení,
g) změny rozhodnutí jiných orgánů sdružení,
h) rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe Členská schůze vyhradí.
3. Členská schůze zasedá podle své potřeby, nejméně však jednou ročně. Svolává ji Předseda sdružení a to buď z vlastního podnětu, nebo na písemnou žádost rady sdružení, nebo skupiny alespoň 20-ti procent všech členů sdružení. Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň polovina všech členů sdružení. Členská schůze rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou všech přítomných a odevzdaných hlasů, přičemž k rozhodnutí ve věcech výlučné působnosti valné hromady podle čl. IV./2 písm. a) a písm. b) těchto stanov je třeba alespoň dvou třetin všech přítomných členů a odevzdaných hlasů.
4. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, odpovědným Členské schůzi. Rada sdružení zejména:
a) samostatně rozhoduje o všech věcech sdružení v době mezi zasedáními valné hromady sdružení s výjimkou věcí čl. IV./2 těchto stanov a jiných věcí, výslovně vyhrazených těmito stanovami jinému orgánu sdružení nebo přenesených na tento jiný orgán opatřením rady sdružení,
b) vydává, mění a ruší organizační řád profesionálního aparátu sdružení,
c) rozhoduje o zrušení členství člena ve zkušební době,
d) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu sdružení,
e) rozhoduje o stanovení odměny předsedovi sdružení, je-li tato funkce vykonávána v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu,
f) schvaluje návrh rozpočtu sdružení.
5. Rada sdružení se skládá vždy z lichého počtu členů sdružení, a to alespoň ze tří a nejvýše pěti členů. Rada se schází podle potřeby, přičemž zasedání rady může svolat předseda sdružení nebo kterýkoliv z jejích členů. Rada je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň jedna třetina jejích členů nejméně však 2 její členové. Rada rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou přítomných členů a odevzdaných hlasů.
6. Předseda sdružení je výkonným a statutárním orgánem sdružení, odpovědným Radě sdružení. Předseda sdružení zejména:
a) jedná jménem sdružení navenek ve všech jeho věcech s právními důsledky pro sdružení,
b) samostatně rozhoduje o věcech sdružení, spojených se zajišťováním a organizováním běžného provozu sdružení a s výkonem jeho zaměstnavatelských práv,
c) samostatně rozhoduje o dalších věcech sdružení, které na něho byly výslovně přeneseny opatřením Rady sdružení,
d) odpovídá za vedení účetní a jiné písemné evidence sdružení,
e) odpovídá za vypracování návrhu rozpočtu a účetní uzávěrky sdružení,
f) svolává a připravuje zasedání Členské schůze a Rady sdružení.
7. Předsedu sdružení zastupuje v jeho funkci statutárního orgánu sdružení v jeho nepřítomnosti osoba jim určená.
8. V případě pochybnosti resp. sporu mezi oběma výkonnými orgány sdružení platí, že toto rozhodnutí je v působnosti Rady sdružení.
9. Funkční období volených orgánů sdružení podle těchto stanov je na 2 roky, nestanoví-li Členská schůze svým rozhodnutím jinak. Funkční období rady sdružení, předsedy a místopředsedy sdružení končí dnem zvolení nového příslušného orgánu.

V.
Hospodaření sdružení

1. Majetek sdružení je určen k plnění jejího účelu a cíle, a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu a cíli sdružení směřují.
2. Majetek sdružení tvoří finanční a hmotné prostředky, získané zejména z darů, dědictví, grantů, účelových dotací od státu a obce, úroků a z jiných výnosů účelově zaměřených obecně prospěšných akcí. Získávání finančních a hmotných prostředků z úhrad za služby poskytované v rámci účelu a cílů sdružení a z případného podnikání, děje-li se tak v souladu s obecně závaznými právními předpisy, není v rozporu s těmito stanovami. Orgány sdružení jsou povinny s majetkem nakládat hospodárně, využívat ho ke stanovenému účelu a dbát o jeho zvětšování a řádnou ochranu.
3. Hospodaření sdružení musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Hospodaření se řídí rozpočtem schvalovaným Členskou schůzí vždy na kalendářní rok.

VI.
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká z těchto právních důvodů:
a) rozhodnutím sdružení o svém rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružení
b) z jiných důvodů stanovených zákonem.
2. O majetkovém vypořádání sdružení rozhoduje Členská schůze. Likvidátora pro případ zániku sdružení bez právního nástupce jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje Rada sdružení.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Toto sdružení vzniká jeho registrací podle příslušných ustanovení zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
2. Členové přípravného výboru jsou společně a nerozdílně povinni učinit, bez zbytečného odkladu po přijetí těchto stanov, veškeré právní úkony směřující ke vzniku sdružení a ke splnění všech povinností, které z toho vyplývají.
3. Přípravný výbor se stává dnem vzniku sdružení prozatímním statutárním orgánem sdružení, jež rozhoduje ve sboru. Každý člen přípravného výboru má rovný hlas; za přípravný výbor jednají jeho členové společně a nerozdílně.
4. Přípravný výbor je povinen nejpozději do 3 měsíců ode dne vzniku sdružení svolat první Členskou schůzi za účelem zvolení orgánů sdružení. Po zvolení členů Rady sdružení podle stanov zaniká funkce členů přípravného výboru.


© 2013 - 2020 | MARI Records z.s. | Ústí nad Labem | 606 886 888