Skip to main content
Schopný autor tvoří, neschopný poučuje.

Schopný autor tvoří, neschopný poučuje. (George Bernard Shaw)

Never interrupt your enemy when he is making a mistake.

Never interrupt your enemy when he is making a mistake. (Napoleon Bonaparte)

Tajemstvím úspěchu je účelná vytrvalost.

Tajemstvím úspěchu je účelná vytrvalost. (Benjamin Disraeli)

People die but legends live forever.

People die but legends live forever. (Tupac Amaru Shakur)

If you can make it through the night, there’s a brighter day.

If you can make it through the night, there’s a brighter day. (Tupac Amaru Shakur)

Slide 1

Don't get mad at me for being the best of what I was created to be. (Kevin Gates)

Slide 1

Neúspěch je klíčem k úspěchu. Každá chyba náš něčemu naučí. (Morihei Ueshiba)

Pořádný úspěch máme teprve tehdy, když nám ho musí pochválit i závistivci..

Pořádný úspěch máme teprve tehdy, když nám ho musí pochválit i závistivci. (François de la Rochefoucauld)

A vision without action is merely a dream.

A vision without action is merely a dream. (Kevin Gates)

Slide 1

Člověk sám nemá přátele, jen jeho úspěch je má. (Napoleon Bonaparte)

Slide 1

Anything lost can be found again, except for time wasted. (Kevin Gates)

Stanovy

Stanovy MARI Records z.s.

MARI Records z.s. IČO: 01440691

I.

Úvodní ustanovení
Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

1. Zakladatelé – členové přípravného výboru se dohodli na založení spolku s názvem „MARI Records z.s.“ (dále jen „spolek“) a přijali tyto stanovy:
2. Sídlem spolku je Ústí nad Labem, Ústí nad Labem – Bukov, Na Kohoutě 787/6, PSČ 400 10
3. Spolek je založen za účelem sdružování fyzických a právnických osob, které spojuje zájem o kulturní rozvoj mladých lidí nejen v Ústeckém regionu.
4. Spolek může působit na celém území České republiky.
5. Spolek je samostatnou právnickou osobou a je proto oprávněn jednat v právních vztazích svým jménem a má svou majetkovou odpovědnost. Je organizačně i jinak nezávislý na orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných spolcích a iniciativách, spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.

II.
Cíl činnosti a způsob jeho dosahování

Cílem spolku je vytvoření podmínek pro realizaci a prezentaci uměleckých aktivit na území České republiky. Důraz je kladen především na rozvoj aktivit mladých hudebníků, kteří svou činností rozvíjejí kulturní život regionu, estetickou tvořivost a podporují občanskou sounáležitost.
Posláním sdružení je podpora rozvoje kulturních a uměleckých aktivit v regionu a tím přispění ke zlepšení kvality života a porozumění mezi lidmi.
Svého cíle a poslání hodlá spolek dosahovat především těmito aktivitami:
a) vytvořením prostoru pro neprofesionální tvorbu mladých umělců a podporou realizace uměleckých děl,
b) podporou prezentace uměleckých děl,
c) organizováním hudebních a kulturních akcí,
d) kooperací s jinými společnostmi a spolky mající za svůj cíl rozvoj kultury nejen v Ústeckém kraji,
e) výrobou tiskovin, audio a video materiálu, osvětou,
f) jinými obecně prospěšnými činnostmi.

  •  Shora definovaného cíle činnosti spolek dosahuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

  •  Spolek je založen za jiným účelem než podnikáním.

III.
Členství

1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let. Členem spolku může být také právnická osoba. Obsahem členství jsou členská práva a povinnosti.

2. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím rady spolku na základě písemného projevu vůle člena směřujícího ke vzniku členství ve spolku (přihlášky). Členství členů přípravného výboru vzniká dnem vzniku spolku.
3. Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením ze spolku, čímž se pro účely těchto stanov rozumí písemný projev vůle člena směřující k zániku jeho členství. Není-li v tomto projevu vůle stanoveno jinak, jeho členství končí dnem jeho doručení spolku,
b) vyloučením, a to pro porušení povinností člena spolku podle těchto stanov a podle obecně závazných právních předpisů, pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů spolku,
c) zánikem spolku,
d) smrtí člena.
4. Člen spolku je oprávněn zejména:
a) účastnit se jako dobrovolný spolupracovník činnosti spolku,
b) účastnit se za podmínek stanovených těmito stanovami činností orgánů spolku a podílet se tak na spolurozhodování o záležitostech spolku, a to s aktivním a pasivním hlasovacím právem. Aktivním a pasivním hlasovacím právem se rozumí právo hlasovat o návrhu jiného a nechat hlasovat o návrhu vlastním,
c) vyjadřovat se k činnosti spolku a vyžadovat k svým připomínkám a návrhům stanoviska orgánů spolku.
5. Člen spolku je povinen zejména:
a) respektovat rozhodnutí orgánů spolku,
b) respektovat tyto stanovy, jiná pravidla a obyčeje spolku,
c) chovat se k ostatním členům spolku i všem ostatním osobám podle uznávaných etických norem s úctou a jako rovný k rovnému bez ohledu na rozdíly věku, vzdělání, příslušnosti k národnímu, státnímu a politickému společenství a náboženskému přesvědčení.

IV.
Orgány spolku

1. Spolek rozhoduje o svých záležitostech a navenek prostřednictvím svých orgánů podle těchto stanov.
2. Členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku, je nejvyšším orgánem spolku. Do její výlučné působnosti náleží:
a) změny těchto stanov,
b) rozhodování o rozpuštění spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem,
c) volba a odvolávání Rady spolku,
d) rozhodování o vyloučení člena spolku,
e) schvalování roční účetní uzávěrky spolku,
f) schvalování výročních zpráv o činnosti jiných orgánů spolku a profesionálního aparátu spolku,
g) změny rozhodnutí jiných orgánů spolku,
h) rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe Členská schůze vyhradí.
3. Členská schůze zasedá podle své potřeby, nejméně však jednou ročně. Svolává ji Předseda spolku a to buď z vlastního podnětu, nebo na písemnou žádost rady spolku, nebo skupiny alespoň 20-ti procent všech členů spolku. Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň polovina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou všech přítomných a odevzdaných hlasů, přičemž k rozhodnutí ve věcech výlučné působnosti valné hromady podle čl. IV./2 písm. a) a písm. b) těchto stanov je třeba alespoň dvou třetin všech přítomných členů a odevzdaných hlasů.
4. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, odpovědným Členské schůzi. Rada spolku zejména:
a) samostatně rozhoduje o všech věcech spolku v době mezi zasedáními valné hromady spolku s výjimkou věcí čl. IV./2 těchto stanov a jiných věcí, výslovně vyhrazených těmito stanovami jinému orgánu spolku nebo přenesených na tento jiný orgán opatřením rady spolku,
b) vydává, mění a ruší organizační řád profesionálního aparátu spolku,
c) rozhoduje o zrušení členství člena ve zkušební době,
d) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu spolku,
e) rozhoduje o stanovení odměny předsedovi spolku, je-li tato funkce vykonávána v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu,
f) schvaluje návrh rozpočtu spollku.
5. Rada spolku se skládá vždy z lichého počtu členů spolku, a to alespoň ze tří a nejvýše pěti členů. Rada se schází podle potřeby, přičemž zasedání rady může svolat předseda spolku nebo kterýkoliv z jejích členů. Rada je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň jedna třetina jejích členů nejméně však 2 její členové. Rada rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou přítomných členů a odevzdaných hlasů.
6. Předseda spolku je výkonným a statutárním orgánem spolku, odpovědným Radě sdružení. Předseda spolku zejména:
a) jedná jménem spolku navenek ve všech jeho věcech s právními důsledky pro spolek,
b) samostatně rozhoduje o věcech spolku, spojených se zajišťováním a organizováním běžného provozu spolku a s výkonem jeho zaměstnavatelských práv,
c) samostatně rozhoduje o dalších věcech spolku, které na něho byly výslovně přeneseny opatřením Rady spolku,
d) odpovídá za vedení účetní a jiné písemné evidence spolku,
e) odpovídá za vypracování návrhu rozpočtu a účetní uzávěrky spolku,
f) svolává a připravuje zasedání Členské schůze a Rady spolku.
7. Předsedu spolku zastupuje v jeho funkci statutárního orgánu spolku v jeho nepřítomnosti osoba jim určená.
8. V případě pochybnosti resp. sporu mezi oběma výkonnými orgány spolku platí, že toto rozhodnutí je v působnosti Rady spolku.
9. Funkční období volených orgánů spolku podle těchto stanov je na 4 roky, nestanoví-li Členská schůze svým rozhodnutím jinak. Funkční období Rady spolku, předsedy a místopředsedy sdružení končí dnem zvolení nového příslušného orgánu.

V.
Hospodaření spolku

1. Majetek spolku je určen k plnění účelu a cíle spolku a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu a cíli směřují.
2. Majetek spolku tvoří finanční a hmotné prostředky, získané zejména z darů, dědictví, grantů, účelových dotací od státu a obce, úroků a z jiných výnosů účelově zaměřených obecně prospěšných akcí. Získávání finančních a hmotných prostředků z úhrad za služby poskytované v rámci účelu a cílů sdružení a z případného podnikání, děje-li se tak v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je v souladu s těmito stanovami. Orgány spolku jsou povinny s majetkem nakládat hospodárně, využívat ho ke stanovenému účelu a dbát o jeho zvětšování a řádnou ochranu.
3. Hospodaření spolku musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Hospodaření se řídí rozpočtem schvalovaným Členskou schůzí vždy na kalendářní rok.

VI.
Zánik spolku

1. Spolek zaniká z těchto právních důvodů:
a) rozhodnutím spolku o svém rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem
b) z jiných důvodů stanovených zákonem.
2. O majetkovém vypořádání spolku rozhoduje Členská schůze. Likvidátora pro případ zániku spolku bez právního nástupce jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje Rada spolku.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Toto sdružení vzniká jeho registrací podle příslušných ustanovení zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
2. Členové přípravného výboru jsou společně a nerozdílně povinni učinit, bez zbytečného odkladu po přijetí těchto stanov, veškeré právní úkony směřující ke vzniku sdružení a ke splnění všech povinností, které z toho vyplývají.
3. Přípravný výbor se stává dnem vzniku sdružení prozatímním statutárním orgánem sdružení, jež rozhoduje ve sboru. Každý člen přípravného výboru má rovný hlas; za přípravný výbor jednají jeho členové společně a nerozdílně.
4. Přípravný výbor je povinen nejpozději do 3 měsíců ode dne vzniku sdružení svolat první Členskou schůzi za účelem zvolení orgánů sdružení. Po zvolení členů Rady sdružení podle stanov zaniká funkce členů přípravného výboru.